Regulamin wynajmu studia fotograficzno filmowego „Studio LUNATYK”

§1

1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficzno filmowym “Studio LUNATYK” jest firma “Raven Film Studio, ul. Motorowa 10/44, 04-035 Warszawa, NIP: 6572788133, REGON: 363398168 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.
2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
3. Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.
4. Dodatkowo studio może być wynajmowane do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty, Eventy, imprezy okolicznościowe, czy spotkania.

§2

1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego z pełnym wyposażeniem studyjnym – sprzęt fotograficzny oraz aranżacja meblowa wraz z rekwizytami. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.
2. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.
3. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
4. Sprzęt oświetleniowy i studyjny może być obsługiwany przez osoby, posiadające wiedzę techniczna i umiejętności z zakresu korzystania tego typu sprzętu. W razie stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji, wynajmujący może odmówić wydania lub korzystania z zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego.
5. Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć sprzęt i elementy dekoracyjne. Nie uprzątnięcie studia daje prawo wynajmującemu do naliczenia dodatkowej opłaty tytułem sprzątania wynoszącej 150 zł netto + VAT.
6. W przypadku wprowadzenia zwierząt do studia wymagana jest kaucja w wysokości 1000 zł brutto, płatna w gotowce przed rozpoczęciem najmu.
7. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp) według Cennika wynajmu, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.
8. a) pranie tapicerki, pokrowców i dywanu – 500 zł netto sztuka
b) czyszczenie podłogi po śladach obuwia lub płynów – 500 zł netto całość
c) naprawa podłogi (żywica epoksydowa) w przypadku jej mechanicznego uszkodzenia – od 500 do 4000 zł netto w zależności od stopnia uszkodzenia i powierzchni
d) pomalowanie ściany po jej trwałym zabrudzeniu – 1000 zł netto / jedna ściana
e) czyszczenie tapicerki, pokrowców, dywanu z sierści – 150 zł netto
9. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.
10. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. sztucznego śniegu, konfetti) Najemca zobowiązany jest do zapłacenia 150 zł za sprzątanie, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu studia przez Najemcę.

§3

1. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
2. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia zarówno wyrobów tytoniowych, jak i papierosów elektronicznych. Dotyczy również świec, kadzideł oraz innych źródeł otwartego ognia (zapałki, zapalniczki, pochodnie, zimne ognie, fajerwerki, race itp.)
3. W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletniość.
4. Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.
5. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.
6. Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.
7. Wynajmujący nie zgadza się na pozostawianie rzeczy i przechowywanie w Studio.
8. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.
9. Istnieje możliwość pozostawienia lub przechowywania rzeczy w studio po wcześniejszym ustaleniu mailowym. Koszt od 100zł/24h netto

§4

1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.
2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto.
3. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu poniżej 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
4. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu pomiędzy 48-24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
5. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo najpóźniej 48 h przed planowanym dniem wynajmu. Zmiany terminu można dokonać bezpłatnie tylko jeden raz, koszty kolejnych zmian terminu ustalane będą indywidualnie.
6. W przypadku przekroczenia przez Najemcę określonego powyżej czasu najmu, Wynajmujący może naliczyć dodatkowy koszty 150zł netto + VAT.

§5

1. Rezerwacji studia można dokonać:
◦ mailowo: studiolunatyk@gmail.com
◦ poprzez formularz rezerwacji na stronie
2. Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą mailową.
3. Płatności można dokonać albo w siedzibie studia bądź dokonując przelewu.
4. Czas trwania wynajmu studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa wynajęcia) do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.
5. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.
6. W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego lub tak jak to określono w §4 niniejszego Regulaminu.
7. Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość i Studio nie ma innej rezerwacji w tym czasie.
8. Usługi rezerwacji, o której mowa w §5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu najmu studio, należy potwierdzić na adres mailowy oraz po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia ze strony Studia, termin jest zarezerwowany. Studio nie musi ponownie potwierdzać rezerwacji tuż przed terminem.
9. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studio oraz przesyłania okazjonalnych ofert specjalnych.
10. Koszty najmu studia:
a) 150 zł netto – godzina najmu (60 minut)
b) 3h – minimalny czas najmu studia na cele sesji zdjęciowej. Wynajem poniżej czasu minimalnego podlega indywidualnej wycenie.
c) 10h – minimalny czas najmu studia na cele eventu i warsztatów
d) 10h – czas trwania dnia zdjęciowego
e) koszt najmu studia na cele ekip filmowych, video oraz livestream ustalany jest indywidualnie.
f) w godzinach od 22 wieczorem do 8 rano cena za godzinę wzrasta o 50%, jednocześnie nie obowiązuje zmniejszona stawka godzinowa g) w cenę najmu wliczony jest dostęp do dwóch lamp światła ciągłego oraz dwóch mieczy świetlnych światła ciągłego.
h) wszystkie podane ceny, są cenami netto, do których zostanie doliczony właściwy na dzień wystawienia faktury podatek VAT
11. Opłaty dodatkowe ponoszone przez najemcę w przypadku rozszerzenia oferty podstawowej najmu:
a) od 400zł – asystent fotografa (do 10h asysty)
b) od 400zł – asystent oświetlenia (do 10h asysty)
c) 60zł – opłata za 1 metr zużytego tła kartonowego
d) 150zł – cena za sprzątanie w przypadku wykorzystania na sesji sztucznego śniegu, confetti, piór itd.
e) 150zł – cena za sprzątanie w przypadku nie uprzątnięcia przez najemcę studia do stanu sprzed czasu najmu

§6

1. Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu studia fotograficznego “Studio LUNATYK”” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

§7

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 30 lipca 2023 roku.
2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy